• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2 /2009 (II.13.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Nyomtatás

Letöltés
Letöltés

Alsóörs községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2 /2009 (II.13.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Alsóörs község Önkormányzatának Képviselőtestületet a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban:ÖTV) 91. §./1/ bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban ÁHT) 65. §./1/, valamint a 2009. évi költségvetésről szóló törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselőtestületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat fenntartásában működő részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeire.
/2/ Az AHT 67.§. /3./ bekezdése alapján a Képviselőtestület az alábbi címrendet állapítja meg:

- A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

- Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményei külön címet

alkotnak:

a.) Településm
űködtetési és Községgazdálkodási Szervezet (TEMÜSZ)b.) Általános Művelődési Központ (ÁMK)

Az önkormányzat címrendjében az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény címet, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények alcímet alkotnak az intézményhez kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal.

/3/ A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, - az ezek ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat, figyelemmel az önálló és részben önálló költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, a foglalkoztatottak létszámára – továbbá a 2009. évi gazdálkodás főbb szabályait./4/ Az Alsóörs község Önkormányzat Képvisel

őtestülete felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek a településműködtetéshez szükséges kötelező és önként vállalt feladatok gazdasági hátterének folyamatos biztosítása érdekében takarékos és hatékony gazdálkodást kell folytatni./5/ A /4/ bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselőtestülete, pénzügyi ellenőrző bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések,- valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatása révén ellenőrzi.

2

/6/ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

 a.) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételük biztosítását, figyelemmel a takarékos gazdálkodás követelményeire.

b.) A feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel c.) Fennálló hosszú távú kötelezettségek 2009. évi törlesztő részleteinek biztosítását, visszafizetését

d.) Felújításoknál, beruházásoknál a fontossági sorrendet figyelembe kell venni, a már megkötött szerződések vonatkozásában a kötelezettségeket teljesíteni kell.

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §.

/1/ A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 548.001 ezer forintban, ezen belül:

Bevételek:

- Működési bevételek 108.135

- Kamatbevételek 100

- Áfa bevételek 34.012

- Helyi adók 130.200

- Átengedett központi adók 56.900

- Egyéb sajátos bevételek 11.050

- Felhalmozási és t
őkejellegű bevételek 65.300

- Normatív áll-i hozzájárulások 100.724

- Kötött felhasználású áll-i hozzájárulások 7.580

- Központosított támogatások 2.000

- Rövid lejáratú hitel igénybevétele 13.000

- Támogatásérték
ű bevételek 11.100

- Államházt-on kívülről kapott pénzeszközök 7.900

Kiadások:

- Személyi juttatások 151.955

- Munkaadót terhel
ő járulék 48.960- Dologi jellegű kiadások 183.671

- Átadott támogatások 12.050

- Általános tartalék 5.245

- Felhalmozási kiadások 97.728

- Átadott pénzeszközök 36.792

- Hiteltörlesztés (kamat nélkül) 11.600

Az Önkormányzat a költségvetési létszámkeretét 75 főben állapítja meg.

/2/ A Képviselőtestület az intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

- Polgármesteri Hivatal: 16 fő

- TEMÜSZ: 29 fő

- ÁMK: 29 fő

- Védőnői Szolgálat: 1 fő

3

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

3.§.

A Képviselőtestület az Önkormányzat általános tartalékát 5.245 ezer forintban hagyja jóvá. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.

/1/ Az általános tartalék terhére hozott döntések alapján a Képviselőtestület negyedévenként, az utolsó negyedévben legkésőbb 2010. február 15-ig, 2009. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.§.

/1/ Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért - az ÖTV szerint - a Képviselőtestület felelős.

/2/ A költségvetési rendelet végrehajtásáért, gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős./3/ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve (Polgármesteri Hivatal) vezet

ője felelős a költségvetés végrehajtásáért. Felelőssége nem érinti a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőinek felelősségét, az irányításuk alá tartozó szervezet költségvetési előirányzatainak végrehajtásáért.

/4/ Az önkormányzat és szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.

5.§.

/1/ A Képviselőtestület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a rendelet 1. számú mellékletében nevesített társadalmi szerveket, helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat. Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.

/2/ Alapítvány céljára akkor is nyújtható pénzbeli támogatás, ha a székhelye nem Alsóörs községben van, de a község lakosságának, illetve az önkormányzat érdekeit is szolgálja.

/3/ 100 ezer forint alatti támogatás azonnal, jóváhagyást követ
ő 15 napon belül egy összegben, 100 ezer forint feletti támogatást pedig félévente, egyenlő részletekben utalja ki a Polgármesteri Hivatal.

4

/4/ A támogatásban részesül
ő önszerveződő közösségek és sportegyesületek a kapott pénzeszközről a költségvetési évet követő év április 30-ig kötelesek elszámolni. (ÁHT.13/A.§.)

/5/ Az /1/, /2/ bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil önszerveződő közösségek, egyházak támogatásáról a Képviselőtestület az általános tartalék, valamint a plusz bevételek terhére hozhat döntést.

6.§.

/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

/2/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatások növekedését.

/3/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezet
ői az e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

/4/ Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében az Alapító Okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást , felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv Alapító Okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be.

A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv Alapító Okirata szerinti tevékenység ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

/5/ A /4/ bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó el
őzetes hozzájárulása szükséges, amennyiben a pályázatnak feltétele a saját erő, kivéve amennyiben az intézményvezető a költségvetéséből ki tudja gazdálkodni. A közvetlen pénzbeli támogatás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről az intézmény vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.

/6/ A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

7.§.

/1/ A Képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között Átcsoportosítást - a /2/ bekezdésben foglaltak kivételével - a Képviselőtestület engedélyezhet./2/ A Képviselőtestület az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát - kizárólag személyi juttatásnak, munkaadót terhelő járuléknak nem minősülő kiemelt előirányzatokon belül - a polgármesterre, a részben önállóan gazdálkodó intézmények esetén az intézményvezetőkre ruházza. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi években - a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhat.

5

/3/ A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról a Képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatni kell, emiatt a költségvetési rendeletet a Képviselőtestület a költségvetési beszámolóval egyidejűleg negyedévente, az utolsó negyedévben legkésőbb 2010. február 15-ig módosítja, december 31-i hatállyal.

8.§.

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával. A Képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb 2010. február 15-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

9.§.

Az önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.

10. §.

Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében, melyről a képviselőtestületet tájékoztatja.

11.§.

/1/ Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll. /2/ A fejlesztési, beruházási munkálatok kiviteli szerződési jóváhagyásáról a Képviselőtestület

dönt.

/3/ Az önkormányzati költségvetési szervek beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire nyílt vagy meghívásos pályázatot kell meghirdetni, kivéve a Képvisel
őtestület ezzel ellentétes döntését,azonban figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényre. A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de a nettó 2.000 E/Ft-ot meghaladó beszerzések illetve felújítások esetén minimum 3 db árajánlatot kell beszerezni. /4/ Az /1/, /2/ bekezdésben foglalt munkálatra külső műszaki ellenőrzésre a polgármester javaslata alapján a Képviselőtestület jelölhet ki szakmai szervezetet, vagy személyt.

/5/ A beszerzésekre és a felújításokra vonatkozó szerződéseket a Polgármester írja alá a Jegyző ellenjegyzésével.

12.§.

/1/ A közalkalmazottak, egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére biztosított étkezési hozzájárulás - a /2/ bekezdés kivételével – 6.000 forint/fő, köztisztviselők részére Ktv. előírásai szerint választható a meleg étkezési utalvány 12.000 forint/fő értékben./2/ A kötelező étkezők köre a Napközi Otthonos Óvoda valamennyi dolgozója. A kötelező étkezők hozzájárulása 12.000 forint/fő, mely természetbeni hozzájárulásnak minősül. Az általuk fizetendő, kötelezően igénybevett étkezési térítési díj 2009. március 1-től 460.- forint/fő/nap.

6

/3/ A köztisztviselőket a jogszabály szerinti ruházati költségtérítés illeti meg. A közalkalmazottak és az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítését egységesen a 30.000 Ft-ban állapítja meg a képviselő testület, amely adómentesen, utalvány formájában kerül kifizetésre.

13.§.

/1/ Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

14.§.

/1/ A képviselőtestület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez (Polgármesteri Hivatalhoz is), ha annak elismert tartozás állománya a /2/ bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. /2/ Amennyiben az intézmény 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át, és ezen tartozást az Önkormányzat nem tudja egy hónap alatt rendezni úgy, hogy a tartozásállomány kizárólag 30 napon belüli kifizetetlen számlaállományt tartalmazzon, az Önkormányzat vezetője köteles a képviselő testületet tájékoztatni.

/3/ Az önkormányzati biztost - a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján - a Képviselőtestület döntése alapján a polgármester bízza meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.§.

/l/ A költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik.

/2/ A költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidej
űleg az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.29.) számú rendelet, az azt módosító

6/2008. (IX.25.) számú , a 8/2008.(XII.5.) számú, valamint a 1 /2009. (II.13.) rendeletek hatályukat vesztik.

Alsóörs, 2009. február 13.

Hebling Zsolt Báró Béla

polgármester jegyző

 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás