• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II. 19.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Nyomtatás
Alsóörs község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II. 19.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
Alsóörs község Önkormányzatának Képviselőtestületet a helyi Önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban:ÖTV) 91. §./1/ bekezdésében, valamint az
Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban ÁHT) 65. §./1/, valamint
a 2009. évi költségvetésről szóló törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§.
/1/ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselőtestületére, annak bizottságaira, a
Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat fenntartásában működő önállóan működő
költségvetési intézményeire.
/2/ Az AHT 67.§. /3./ bekezdése alapján a Képviselőtestület az alábbi címrendet állapítja meg:
- A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
- Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési intézményei külön címet alkotnak:
a.) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet (TEMÜSZ)
b.) Általános Művelődési Központ Alsóörs (ÁMK)
Az önkormányzat címrendjében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény
Címet, az önállóan működő költségvetési intézmények Alcímet alkotnak az intézményhez
kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal.
/3/ A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt
feladatait, - az ezek ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat,
figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési
szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, a foglalkoztatottak létszámára – továbbá a
2010. évi gazdálkodás főbb szabályait.
/4/ Az Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete felügyelete alá tartozó költségvetési
szerveknek a településműködtetéshez szükséges kötelező és önként vállalt feladatok
gazdasági hátterének folyamatos biztosítása érdekében takarékos és hatékony gazdálkodást
kell folytatniuk.
/5/ A /4/ bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselőtestülete, Pénzügyi
ellenőrző bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése
mellett - belső ellenőrzések,- valamint az önállóan működő intézmények vezetőinek általános
és eseti jellegű gazdasági beszámoltatása révén ellenőrzi.
/6/ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:
a.) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételük
biztosítását, figyelemmel a takarékos gazdálkodás követelményeire.
b.) A feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a pályázatok adta pénzügyi
lehetőségekkel.
2
c.) Fennálló hosszú távú kötelezettségek 2010. évi törlesztő részleteinek biztosítását,
visszafizetését.
d.) Felújításoknál, beruházásoknál a fontossági sorrendet figyelembe kell venni, a már
megkötött szerződések vonatkozásában a kötelezettségeket teljesíteni kell.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. §.
/1/ A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 497.128 ezer forintban határozza meg. Ezen
belül:
Bevételek:
eFt-ban
Működési bevételek 101.392
Kamatbevételek 300
Áfa bevételek 28.983
Helyi adók 131.100
Átengedett központi adók 58.270
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 10.540
Pénzügyi és koncessziós befektetések bevételei 4.000
Normatív áll-i hozzájárulások 82.573
Rövid lejáratú hitel igénybevétele 46.304
Támogatásértékű bevételek 29.650
Államházt-on kívülről kapott pénzeszközök 4.016
Összesen 497.128
Kiadások:
eFt-ban
Személyi juttatások 138.819
Munkaadót terhelő járulék 37.219
Dologi jellegű kiadások 206.144
Szociálpolitikai támogatások 8.867
Működési céltartalék 27.750
Felhalmozási kiadások 32.688
Működési célú átadott pénzeszközök 41.486
Hiteltörlesztés (kamat nélkül) 4.155
Összesen 497.128
A költségvetési hiány összege 46.304 eFt, melyet az Önkormányzat folyószáma hitelkeretéből fedez,
ez által biztosítva a bevételek és kiadások egyensúlyát. Az intézményeknek a tervezett kiadásaihoz a
fedezetet saját bevételeiken túl biztosítja az önkormányzat
A főösszegen belül a költségvetési keretösszegek a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
között az alábbiak szerint alakulnak:
- Polgármesteri Hivatal: bevétel: 378.440 eFt kiadás: 224.242 eFt
- ÁMK: bevétel: 18.088 eFt kiadás: 118.896 eFt
- TEMÜSZ: bevétel: 100.600 eFt kiadás: 153.990 eFt
bevétel: 497.128 eFt kiadás: 497.128 eFt
Az Önkormányzat a költségvetési létszámkeretét 100 főben állapítja meg, melyből 75 fő az
állandó, valamint az idénymunka (strand, kemping) létszámigénye, 19 fő a tervezett közcélú,
6 fő a tervezett közhasznú foglalkoztatott. A közcélú- és közhasznú foglalkoztatás tervezett
létszámát a már elfogadott Közfoglalkoztatási terv szintén tartalmazza.
3
/2/ A Képviselőtestület az intézmények állandó és idénymunka létszámkeretét az alábbiak
szerint határozza meg:
- Polgármesteri Hivatal: 16 fő
- TEMÜSZ: 29 fő
- ÁMK: 29 fő
- Védőnői Szolgálat: 1 fő
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK
3.§.
A Képviselőtestület az Önkormányzat általános tartalékát 0 ezer, céltartalékát 27.750 eFtban
hagyja jóvá. A tartalék felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.
/1/ A tartalék terhére hozott döntések alapján a Képviselőtestület negyedévenként, az utolsó
negyedévben legkésőbb 2011. február 15-ig, 2010. december 31-i hatállyal dönt a
költségvetés rendeletének módosításáról.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.§.
/1/ Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért - az ÖTV szerint - a Képviselőtestület
felelős.
/2/ A költségvetési rendelet végrehajtásáért, gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester
felelős.
/3/ Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve (Polgármesteri
Hivatal) vezetője felelős a költségvetés végrehajtásáért. Felelőssége nem érinti az önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek vezetőinek felelősségét, az irányításuk alá tartozó szervezet
költségvetési előirányzatainak végrehajtásáért.
/4/ Az önkormányzat és szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves költségvetési
ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.
5.§.
/1/ A Képviselőtestület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig
támogatja a társadalmi szerveket, helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat.
Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb az önkormányzat költségvetésében kiadást
eredményező támogatás nem nyújtható.
/2/ Alapítvány céljára akkor is nyújtható pénzbeli támogatás, ha a székhelye nem Alsóörs
községben van, de a község lakosságának, illetve az önkormányzat érdekeit is szolgálja.
/3/ 100.000,- forint alatti támogatás egy összegben, 100.000,- forint feletti támogatást pedig
félévente, egyenlő részletekben utalja ki a Polgármesteri Hivatal.
/4/ A támogatásban részesülő önszerveződő közösségek és sportegyesületek a kapott
pénzeszközről a költségvetési évet követő év január 31-ig kötelesek elszámolni.
(ÁHT.13/A.§.)
4
/5/ Az /1/, /2/ bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi
civil önszerveződő közösségek, egyházak támogatásáról a Képviselőtestület az általános
tartalék, valamint a plusz bevételek terhére hozhat döntést.
6.§.
/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt
a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
/2/ Az önállóan működő költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a
tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési
támogatások növekedését.
/3/ Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési
intézmények vezetői az e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett
előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
/4/ Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében
az Alapító Okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen
pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit
a költségvetési szerv Alapító Okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél
megvalósítása a költségvetési szerv Alapító Okirata szerinti tevékenység ellátásának
biztonságát nem veszélyeztetheti.
/5/ A /4/ bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden olyan esetben a fenntartó előzetes
hozzájárulása szükséges, ahol a pályázatnak feltétele a saját erő, kivéve ha az
intézményvezető a költségvetéséből ki tudja gazdálkodni. A közvetlen pénzbeli támogatás
elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről az intézmény vezetője köteles
tájékoztatni a polgármestert.
/6/ A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a
pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
7.§.
/1/ A Képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között
átcsoportosítást - a /2/ bekezdésben foglaltak kivételével - a Képviselőtestület engedélyezhet.
/2/ A Képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadási
előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi
kiadások, társadalombiztosítási járulékok, dologi kiadások, átadott pénzeszközök,
támogatások, felhalmozási kiadások – a polgármesterre, az önállóan működő intézmények
esetén az intézményvezetőkre ruházza. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt
előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi
évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.
8.§.
Az év közben keletkező központi és egyéb pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester
előterjesztése alapján a Képviselőtestület dönt, a költségvetési rendelet egységes szerkezetbe
történő módosításával. A Képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb 2011. február 15-
ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.
5
9.§.
Az önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi pénzmaradványának elszámolása során a
kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.
10. §.
Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult a legkedvezőbb betétben
elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében, melyről a képviselőtestületet tájékoztatja.
11.§.
/1/ Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.
/2/ A nettó 2.000 eFt feletti fejlesztési, beruházási munkálatok kiviteli szerződési
jóváhagyásáról a Képviselőtestület dönt.
/3/ Az önkormányzati költségvetési szervek beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény megfelelő részeit kell alkalmazni. A
közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de a nettó 2.000 eFt-ot meghaladó beszerzések,
beruházások illetve felújítások esetén minimum 3 db árajánlatot kell beszerezni.
/4/ Az /1/, /2/ bekezdésben foglalt munkák külső műszaki ellenőrzésre a polgármester
javaslata alapján a Képviselőtestület jelölhet ki szakmai szervezetet, vagy személyt.
/5/ A beszerzésekre, beruházásokra és a felújításokra vonatkozó szerződéseket a Polgármester
írja alá a Jegyző ellenjegyzésével.
12.§.
/1/ 2010. évben az Önkormányzatnál dolgozó köztisztviselők bruttó cafetéria keretét - a
Köztisztviselők Jogállásáról szóló törvény alapján – a jegyző a közszolgálati szabályzatban
350.000,- Ft/fő/évben állapítja meg, melyre a forrást a Képviselő-testület a költségvetésben
jóváhagyja.
/2/ A közalkalmazottak részére biztosított étkezési hozzájárulás mértéke – meleg étkezési
utalvány formájában - 7.300 forint/fő/hónap.
/3/ A kötelező étkezők köre a Napközi Otthonos Óvoda valamennyi dolgozója. Részükre az
étkezés természetbeni hozzájárulásnak minősül. Az alkalmazottak részére fizetendő,
kötelezően igénybevett étkezési térítési díj 2010. január 1-től bruttó 480,- Ft/fő/nap.
13.§.
/1/ Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a
Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
6
14.§.
/1/ A képviselőtestület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési
szervhez (Polgármesteri Hivatalhoz is), ha annak elismert tartozás állománya a /2/
bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
/2/ Amennyiben az intézmény 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves
eredeti előirányzatának 10%-át, és ezen tartozást az Önkormányzat nem tudja egy hónap
alatt rendezni úgy, hogy a tartozásállomány kizárólag 30 napon belüli kifizetetlen
számlaállományt tartalmazzon, az Önkormányzat vezetője köteles a képviselő testületet
tájékoztatni.
/3/ Az önkormányzati biztost - a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján - a Képviselőtestület
döntése alapján a polgármester bízza meg.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15.§.
/l/ A költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010.
január 1. napjától kell alkalmazni.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
/3/ A költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 2/2009.(II.13.) számú rendelet, az azt módosító 7/2009.(V.29.) számú,
12/2009. (IX.11.) számú, a 14/2009.(XI.27.) számú, valamint a 3 /2010. (I.29.) sz számú
rendeletek hatályukat vesztik.
Alsóörs, 2010. február 19.
Hebling Zsolt Báró Béla
polgármester jegyző
 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás