• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról

Nyomtatás
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2010.  (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról
 
letöltés: rendelet + melléklet
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) § bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az 1990. évi LXV. törvény  92 § (13) bekezdésben biztosított feladatkörében eljáró Pénzügyi bizottsággal és  az 1990. évi LXV. törvény 92/C § (2) és 92 § (13) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló véleményének kikérésével - a következőket rendeli el.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a  Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat fenntartásában működő önállóan működő költségvetési intézményeire.

(2) Az AHT 67.§. /3./ bekezdése alapján a Képviselőtestület az alábbi címrendet állapítja meg:
      a) A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
      b) Önkormányzat önállóan működő költségvetési intézményei külön címet alkotnak:
    ba) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet (TEMÜSZ)
    bb) Általános Művelődési Központ Alsóörs (ÁMK)

(3) Az önkormányzat címrendjében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény Címet, az önállóan működő költségvetési intézmények Alcímet alkotnak az intézményhez kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal.

(4) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait,  - az ezek ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, a foglalkoztatottak létszámára.

(5) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek a településműködtetéshez szükséges kötelező és önként vállalt feladatok gazdasági hátterének folyamatos biztosítása érdekében takarékos és hatékony gazdálkodást kell folytatni.

(6) A (5) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselőtestülete,
      a) Pénzügyi  ellenőrző bizottsága,
      b) polgármester,
      c) jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések,-
          valamint az
      d) önállóan működő intézmények vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági
           beszámoltatása
       révén ellenőrzi.
   (7)  Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
       a) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételük
            biztosítását, figyelemmel a takarékos gazdálkodás követelményeire.
       b) A feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a pályázatok adta pénzügyi
            lehetőségekkel.
       c) Fennálló hosszú távú kötelezettségek 2009. évi törlesztő részleteinek biztosítását,
           visszafizetését.
       d) Felújításoknál, beruházásoknál a fontossági sorrendet figyelembe kell venni, a már    
           megkötött szerződések vonatkozásában a kötelezettségeket teljesíteni kell.2. KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási előirányzat főösszegét  548.001 eFt forintban, módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszegét 557.504 eFt-ban határozza meg.
(2) Alsóörs Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási előirányzata:

    A    B    C
1    Bevételek eFt-ban:    Eredeti ei.    Módosított ei.
2    - Működési bevételek    108.135    99.656
3    - Kamatbevételek    100    100
4    - Áfa bevételek    34.012    33.612
5    - Helyi adók    130.200    143.106
6    - Átengedett központi adók    56.900    59.400
7    - Egyéb sajátos felh., tőkejell.bev.    11.050    2.452
8    - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek    65.300    37.528
9    - Normatív áll-i hozzájárulások    100.724    127.758
10    - Kötött felhasználású áll-i hozzájárulások    7.580    240
11    - Központosított támogatások    2.000    11.509
12    - Pénzmaradvány igénybevétele    0    13.203
13    - Rövid lejáratú hitel igénybevétele    13.000    0
14    - Támogatásértékű bevételek    11.100    23.429
15    - Államházt-on kívülről kapott pénzeszközök    7.900    5.511
16        548.001    557.504
17    Kiadások eFt-ban:        
18    - Személyi juttatások
        151.955
    145.485    

19    - Munkaadót terhelő járulék    48.960    48.094
20    - Dologi jellegű kiadások    183.671    215.121
21    - Átadott támogatások    12.050    8.638
22    - Általános tartalék    5.245    2.700
23    - Működési céltartalék    0    12.724
24    - Felhalmozási kiadások    97.728    69.592
25    - Átadott pénzeszközök    36.792    40.175
26    - Hiteltörlesztés (kamat nélkül)    11.600    14.975
27        548.001    557.504
      
(3) Alsóörs Község Önkormányzat 2009. évi IV:negyedévi összevont mérlegét jelen rendelet 1.sz.melléklete tartalmazza.

(4) Alsóörs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. év IV. negyedévi összevont mérlegét jelen rendelet 2/a. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Alsóörs Község Önkormányzat Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet 2009. év IV. negyedévi összevont mérlegét jelen rendelet 2/b. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Alsóörs Község Önkormányzat Általános Művelődési Központ 2009. év IV. negyedévi összevont mérlegét jelen rendelet 2/c. sz. melléklete tartalmazza.

(7) Alsóörs Község Önkormányzat által felvett fejlesztési célú hitelek, Víziközmű hitel évenkénti törlesztő részletei és év végi állományát jelen rendelet 4.sz.melléklete  tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a költségvetési létszámkeretét 75  főben állapítja meg.
A Képviselőtestület az intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg, mely létszámkeretet egyik intézmény sem lépheti túl.
a)Polgármesteri Hivatal:   16 fő
b) TEMÜSZ:                      29 fő                       
c) ÁMK:                             29 fő   
d) Védőnői Szolgálat:          1 fő


3. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

3.§ A Képviselőtestület az Önkormányzat általános tartalékát  2.700 eFt-ban, céltartalékát 12.724 eFt-ban hagyja jóvá.

4.PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA

4.§ (1) Alsóörs Község Önkormányzat egyszerűsített mérlegét jelen rendelet 6/a.sz.melléklete  tartalmazza.
(2) Alsóörs Község Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését jelen rendelet 6/b.sz.melléklete  tartalmazza.

(3) Alsóörs Község Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását jelen rendelet 6/c.sz.melléklete tartalmazza.

(4) Alsóörs Község Önkormányzat egyszerűsített eredmény-kimutatását jelen rendelet 6/d.sz.melléklete  tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2009. évi helyesbített pénzmaradványa 28.462 eFt, melyet céltartalékba kell helyezni, a 2010 év során jelentkező pályázatok önerejének, illetve egyéb váratlan kiadások fedezésének biztosítása céljából.
 
(6) A tartalék terhére hozott döntések alapján a Képviselőtestület negyedévenként, az utolsó negyedévben legkésőbb a tárgyévet követő év február 15-ig, tárgyév december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

5.A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.§ (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért - az 1990. évi LXV. törvény  alapján - a Képviselőtestület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve (Polgármesteri Hivatal) vezetője felelős a költségvetés végrehajtásáért. Felelőssége nem érinti az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőinek felelősségét, az irányításuk alá tartozó szervezet költségvetési előirányzatainak végrehajtásáért.

(4) Az önkormányzat és szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.


6.§ (1) A Képviselőtestület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a társadalmi szervezeteket, helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat. Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.

(2) Alapítvány céljára akkor is nyújtható pénzbeli támogatás, ha a székhelye nem Alsóörs községben van, de a község lakosságának, illetve az önkormányzat érdekeit is szolgálja.

(3) 100.000,- forint alatti támogatás egy összegben, 100.000,- forint feletti támogatást pedig félévente, egyenlő részletekben utalja ki a Polgármesteri Hivatal.

(4) A támogatásban részesülő önszerveződő közösségek és sportegyesületek a kapott pénzeszközről a költségvetési évet követő év január 31-ig kötelesek elszámolni.

(5) A pénzeszköz átadások  részletezését  jelen rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil önszerveződő közösségek, egyházak támogatásáról a Képviselőtestület az általános tartalék, valamint a plusz bevételek terhére hoz döntést.

7.§ (1) Az önkormányzat felhatalmazza a költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az önállóan működő költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatások növekedését.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési intézmények vezetői az e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(4) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében az Alapító Okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv Alapító Okirata nem tartalmaz, pályázatot az intézmények nem nyújthatnak be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv Alapító Okirata szerinti tevékenység ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

(5) A (4) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden olyan esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges, ahol a pályázatnak feltétele a saját erő, kivéve ha az intézményvezető a költségvetéséből ki tudja gazdálkodni. A közvetlen pénzbeli támogatás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről az intézmény vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.

(6) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a     pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

8.§ (1) A Képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi kiadások, társadalombiztosítási járulékok, dologi kiadások, átadott pénzeszközök, támogatások, felhalmozási kiadások – a polgármesterre, az önállóan működő intézmények esetén az intézményvezetőkre ruházza. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.

 (2) A Képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást - a (1) bekezdésben foglaltak kivételével - a Képviselőtestület  engedélyezhet.


9.§ Az év közben keletkező központi és egyéb pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a Képviselőtestület dönt, a költségvetési rendelet egységes szerkezetbe történő módosításával. A Képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb tárgyévet követő év február 15-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

10.§ Az önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.

11. § Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében, melyről a képviselőtestületet tájékoztatja.

12.§ (1) Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

(2) A nettó 2.000 e Ft feletti fejlesztési, beruházási munkálatok kiviteli szerződési jóváhagyásáról a Képviselőtestület dönt.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény megfelelő részeit kell alkalmazni.  
A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de a nettó 2.000 eFt-ot meghaladó  beszerzések, beruházások illetve felújítások esetén minimum 3 db árajánlat beszerzése szükséges.
(4) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt munkák külső műszaki ellenőrzésre a polgármester javaslata alapján a Képviselőtestület jelölhet ki szakmai szervezetet, vagy személyt.

(5) A beszerzésekre, beruházásokra és a felújításokra vonatkozó szerződéseket a Polgármester írja alá a Jegyző ellenjegyzésével.

(6) A felhalmozási kiadások részletezését jelen rendelet  3.sz. melléklete tartalmazza.

13.§ (1) A képviselőtestület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez (Polgármesteri Hivatalhoz is), ha annak elismert tartozás állománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Amennyiben az intézmény 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves      eredeti előirányzatának 10 %-át, és ezen tartozást az Önkormányzat nem tudja egy hónap      alatt rendezni úgy, hogy a tartozásállomány kizárólag 30 napon belüli kifizetetlen      számlaállományt tartalmazzon, az Önkormányzat vezetője köteles a képviselő testületet      tájékoztatni.

(3) Az önkormányzati biztost - a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján - a Képviselő testület   döntése alapján a polgármester bízza meg.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.§ Ez a rendelet 2010. május l-én 7 óra 30 perckor lép hatályba.                                           Hebling Zsolt  sk.                             Báró Béla sk.
                                         polgármester                                       jegyző


Kihirdetés napja: 2010. április 30.                                                                                             Báró Béla sk.
                                                                                                 jegyző

 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás