• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2008 (II. 29.) sz. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Nyomtatás

Alsóörs község Önkormányzata

Képviselőtestületének

2/2008 (II. 29.) sz. rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Alsóörs község Önkormányzatának Képviselőtestületet a helyi Önkormányzatokról szóló

1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban:ÖTV) 91. §./1/ bekezdésében, valamint az

Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban ÁHT) 65. §./1/, valamint

a 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján az alábbi rendeletet

alkotja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselőtestületére, annak bizottságaira, a

Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat fenntartásában működő részben önállóan

gazdálkodó költségvetési intézményeire.

/2/ Az AHT 67.§. /3./ bekezdése alapján a Képviselőtestület az alábbi címrendet állapítja meg:

- A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

- Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményei külön címet

alkotnak:

a.) Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet (TEMÜSZ)

b.) Általános Művelődési Központ (ÁMK)

Az önkormányzat címrendjében az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény címet, a

részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények alcímet alkotnak az intézményhez

kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal.

/3/ A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt

feladatait, - az ezek ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat,

figyelemmel az önálló és részben önálló költségvetési szervek kiemelt előirányzatának

megállapítására, a foglalkoztatottak létszámára – továbbá a 2008. évi gazdálkodás főbb

szabályait.

/4/ Az Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete felügyelete alá tartozó költségvetési

szerveknek a településműködtetéshez szükséges kötelező és önként vállalt feladatok

gazdasági hátterének folyamatos biztosítása érdekében takarékos és hatékony gazdálkodást

kell folytatni.

/5/ A /4/ bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselőtestülete, pénzügyi

ellenőrző bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése

mellett - belső ellenőrzések,- valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények

vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatása révén ellenőrzi.

- 2 -

/6/ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

a.) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételük

biztosítását, figyelemmel a takarékos gazdálkodás követelményeire.

b.) A feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a pályázatok adta pénzügyi

lehetőségekkel

c.) Fennálló hosszú távú kötelezettségek 2008. évi törlesztő részleteinek biztosítását,

visszafizetését

d.) Felújításoknál, beruházásoknál a fontossági sorrendet figyelembe kell venni, a már

megkötött szerződések vonatkozásában a kötelezettségeket teljesíteni kell.

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §.

/1/ A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi

költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 504.903 ezer forintban, ezen belül:

Működési célú kiadások:

- Személyi juttatások 150.825

- Munkaadót terhelő járulék 45.756

- Dologi jellegű kiadások 188.642

- Működési célú pénzeszköz átadás 28.155

- Ellátottak pénzbeli juttatása 6.510

- Speciális támogatás 0

- Működési célú rövid lejáratú hitel vissza 22.415

Felhalmozási célú kiadások

- Felújítási kiadások 3.786

- Felhalmozási kiadások 45.436

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 385

- Hitel törlesztése 6.071

Általános tartalék

- Működési 2.922

- Fejlesztési 0

Céltartalék

- Működési 4.000

- Felhalmozási 0

- Kötelező céltartalék

Az Önkormányzat a költségvetési létszámkeretét 75 főben állapítja meg.

- 3 -

/2/ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a

rendelet 1. számú melléklete (2008. évi költségvetési mérleg) tartalmazza.

/3/ A Képviselőtestület az intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

- Polgármesteri Hivatal: 16 fő

- TEMÜSZ: 29 fő

- ÁMK: 29 fő

- Védőnői Szolgálat: 1 fő

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3.§.

A 2.§. /1/ bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2.

számú melléklet tartalmazza.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

4.§.

/1/ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének az önállóan és részben önállóan gazdálkodó

költségvetési szervenkénti (címenkénti) működési kiadási előirányzatait a 3. számú

melléklet tartalmazza, ezen belül a kiemelt előirányzatokat a 3/a,b,c,d,e,f,g,h mellékletek

tartalmazzák.

/2/ Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, és felhalmozási

kiadások célonkénti/feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

5.§.

/1/ A Polgármesteri Hivatal, és a védőnői szolgálat működési kiadásainak kiemelt

előirányzatokon belüli részletezését az 5. számú és a 6. számú mellékletek tartalmazzák.

/2/ A Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet működési kiadásainak kiemelt

előirányzatokon belüli részletezését a 7-11. számú mellékletek tartalmazzák.

/3/ Az Általános Művelődési Központ működési kiadásainak kiemelt előirányzatokon belüli

részletezését a 12-17. számú mellékletek tartalmazzák.

6.§.

A Képviselőtestület az elkövetkező két évi költségvetésére vonatkozó prognózist a 20. számú

melléklet szerint:

2009. évre 591999 E/Ft

2010. évre 498880 E/Ft összeggel tudomásul veszi.

- 4 -

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

7.§.

A Képviselőtestület az Önkormányzat általános tartalékát 2.922 ezer forintban hagyja jóvá.

Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.

8.§.

/1/ A Képviselőtestület az önkormányzat működési céltartalékát 4.000 ezer forint összegben

hagyja jóvá az alábbiak szerint:

4.000 ezer forint céltartalék a nyár során magvalósuló strandi rendezvények, - valamint

más,- a Képviselőtestület felhatalmazása alapján megrendezésre kerülő rendezvények,

programok fedezetére szolgál.

/2/ A céltartalék és az általános tartalék terhére hozott döntések alapján a Képviselőtestület

negyedévenként, az utolsó negyedévben legkésőbb 2009. február 28-ig, december 31-i

hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

9.§.

/1/ A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a

18. számú melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait

véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor állapítja meg.

/2/ Az /1/ bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester

kötelezettséget vállalhat.

EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEK

10.§.

Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló önkormányzaton kívüli, illetve belüli projekthez

történő hozzájárulást a 19. számú melléklet tartalmazza.

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

11.§.

A Képviselőtestület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg

kedvezményezettje szerinti részletességgel a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- 5 –

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

12.§.

/1/ Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért - az ÖTV szerint - a Képviselőtestület

felelős.

/2/ A költségvetési rendelet végrehajtásáért, gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester

felelős.

/3/ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve (Polgármesteri Hivatal)

vezetője felelős a költségvetés végrehajtásáért. Felelőssége nem érinti a részben önállóan

gazdálkodó költségvetési szervek vezetőinek felelősségét, az irányításuk alá tartozó

szervezet költségvetési előirányzatainak végrehajtásáért.

/4/ Az önkormányzat és szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves költségvetési

ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.

13.§.

/1/ A Képviselőtestület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig

támogatja a rendelet 3/g. számú mellékletében nevesített társadalmi szerveket, helyi civil

önszerveződő közösségeket, egyházakat. Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb az

önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.

/2/ Alapítvány céljára akkor is nyújtható pénzbeli támogatás, ha a székhelye nem Alsóörs

községben van, de a község lakosságának, illetve az önkormányzat érdekeit is szolgálja.

/3/ 100 ezer forint alatti támogatás azonnal, jóváhagyást követő 15 napon belül egy

összegben, 100 ezer forint feletti támogatást pedig negyedévente, egyenlő részletekben

utalja ki a Polgármesteri Hivatal.

/4/ A támogatásban részesülő önszerveződő közösségek és sportegyesületek a kapott pénzeszközről

a költségvetési évet követő év április 30-ig kötelesek elszámolni. (ÁHT.13/A.§.)

/5/ Az /1/, /2/ bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi

civil önszerveződő közösségek, egyházak támogatásáról a Képviselőtestület az általános

tartalék terhére hozhat döntést.

14.§.

/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt

a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

/2/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri

Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a

költségvetési támogatások növekedését.

- 6 –

/3/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői az e

rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett előirányzat felhasználási

jogkörrel rendelkeznek.

/4/ Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében

az Alapító Okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen

pénzbeli támogatást , felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra,

amit a költségvetési szerv Alapító Okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be.

A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv Alapító Okirata szerinti tevékenység

ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

/5/ A /4/ bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes

hozzájárulása szükséges, amennyiben a pályázatnak feltétele a saját erő, kivéve

amennyiben az intézményvezető a költségvetéséből ki tudja gazdálkodni. A közvetlen

pénzbeli támogatás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről az intézmény

vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.

/6/ A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a

pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

15.§.

/1/ A Képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között

Átcsoportosítást - a /2/ bekezdésben foglaltak kivételével - a Képviselőtestület

engedélyezhet.

/2/ A Képviselőtestület az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kiadási előirányzatai

közötti átcsoportosítási jogát - kizárólag személyi juttatásnak, munkaadót terhelő járuléknak

nem minősülő kiemelt előirányzatokon belül - a polgármesterre, a részben önállóan

gazdálkodó intézmények esetén az intézményvezetőkre ruházza. Az átcsoportosítás

nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben

hozott döntés a későbbi években - a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb -

többletkiadással nem járhat.

/3/ A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról a Képviselőtestületet 30 napon

belül tájékoztatni kell, emiatt a költségvetési rendeletet a Képviselőtestület a költségvetési

beszámolóval egyidejűleg negyedévente, az utolsó negyedévben legkésőbb 2009. február

28-ig módosítja, december 31-i hatállyal.

16.§.

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselőtestület dönt,

a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával. A Képviselőtestület

negyedévenként, de legkésőbb 2009. február 28-ig, december 31-i hatállyal dönt a

költségvetés rendeletének módosításáról.

17.§.

Az önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi pénzmaradványának elszámolása során a

kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.

- 7 –

18. §.

Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult a legkedvezőbb betétben

elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében, melyről a képviselőtestületet tájékoztatja.

19.§.

/1/ Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

/2/ A fejlesztési, beruházási munkálatok kiviteli szerződési jóváhagyásáról a Képviselőtestület

dönt.

/3/ Az önkormányzati költségvetési szervek beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire nyílt

vagy meghívásos pályázatot kell meghirdetni, kivéve a Képviselőtestület ezzel ellentétes

döntését,azonban figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényre.

A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de a nettó 2.000 E/Ft-ot meghaladó

beszerzések illetve felújítások esetén minimum 3 db árajánlatot kell beszerezni.

/4/ Az /1/, /2/ bekezdésben foglalt munkálatra külső műszaki ellenőrzésre a polgármester

javaslata alapján a Képviselőtestület jelölhet ki szakmai szervezetet, vagy személyt.

/5/ A beszerzésekre és a felújításokra vonatkozó szerződéseket a Polgármester írja alá a

Jegyző ellenjegyzésével.

20.§.

/1/ A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére

biztosított étkezési hozzájárulás - a /2/ bekezdés kivételével – 6.000 forint/fő.

/2/ A kötelező étkezők köre a Napközi Otthonos Óvoda valamennyi dolgozója. A kötelező

étkezők hozzájárulása 12.000 forint/fő, mely természetbeni hozzájárulásnak minősül.

Az általuk fizetendő, kötelezően igénybevett étkezési térítési díj 2008. március 1-től

420.- forint/fő/nap.

/3/ A köztisztviselőket a jogszabály szerinti ruházati költségtérítés illeti meg.

A közalkalmazottak, egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése

egységesen a 2007. évi CLXIX. számú törvény 7. fejezet 57.§./1/ bekezdésében

megállapított illetménypótlék (20.000 forint) 150 %-a, 2008. évben 30.000 forint/fő.

/4/ A köztisztviselők illetményalapját a Képviselőtestület 2008. január 1-tól 38.650 forintban

állapítja meg.

/5/ A 13. havi illetmények kifizetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően, havi bontásban,

12 egyenlő részletben történik.

21.§.

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási

ütemtervet a 21-22. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselőtestület.

- 8 –

22.§.

/1/ Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg

következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi

önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a

Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti

átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti,

a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

23.§.

/1/ A képviselőtestület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési

szervhez (Polgármesteri Hivatalhoz is), ha annak elismert tartozás állománya a /2/ bekezdésben

meghatározott időt és mértéket eléri.

/2/ Amennyiben az intézmény 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves

eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt

nem képes 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles azt

jelenteni, és adatot szolgáltatni az önkormányzat jegyzőjének.

/3/ Az önkormányzati biztost - a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján - a Képviselőtestület

döntése alapján a polgármester bízza meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24.§.

/l/ A költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet kihirdetése a helyben

szokásos módon történik.

/2/ A költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2007. évi

költségvetéséről szóló 2/2007.(II.20.) számú rendelet, az azt módosító

10/2007. (IX.29.) számú , a 11/2007.(XI.28.) számú, valamint a 1 /2008 (II.29. )

rendeletek hatályukat vesztik.

Alsóörs, 2008. február 29.

Hebling Zsolt sk. Lehner Mária sk.

polgármester jegyző

 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás