• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs község Önkormányzat 10/2001.(X.29.) Önk. sz. r e n d e l e t a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint aszociális és kegyeleti támogatásokról

Nyomtatás

Alsóörs község Önkormányzat 10/2001.(X.29.) Önk. sz. r e n d e l e t a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint aszociális és kegyeleti támogatásokról.

I. fejezet

Bevezető rendelkezés

A rendelet hatálya

1.§.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselőtestületének

hivatala köztisztviselőire, ahol e rendelet kifejezetten úgy rendelkezik,

ott a nyugállományú köztisztviselőire

/2/ Az e rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes

munkaidőben foglalkoztatott /részmunkaidős/ köztisztviselőket

munkaidő arányosan illetik meg.

/3/ A rendelet 9.-10.§-ban meghatározott szociális támogatások azokat a

nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól -

illetve jogelőd szervezetétől - kerültek nyugállományba.

II. fejezet

A juttatások és támogatások fedezete

2.§.

/1/ A juttatásokra és támogatásokra az adott évben kifizethető keretösszegeket

a képviselőtestület a költségvetési rendeletében állapítja meg.

A keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön is meg

kell állapítani.

/2/ A hivatal költségvetésében szociális és kegyeleti támogatások

céljára fedezetet kell biztosítani, amely más célra nem

használható fel, és nem csoportosítható át.

3.§.

/1/ Ha az adott költségvetési évre a képviselőtestület

– juttatásokra előirányzatot nem állapított meg, vagy

- juttatásokra és /vagy támogatásokra megállapított keret

kevésnek bizonyul,

a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet.

A képviselőtestület e kérésének a költségvetési rendelete módosításával

tehet eleget.

/2/ A jegyző felelős az e rendeletben szabályozott juttatások fedezetéül

szolgáló előirányzatok költségvetési rendelettervezetben való megalapozott,

reális igényekhez igazodó szerepeltetéséért, valamint a jóváhagyott

előirányzatok szerinti gazdálkodásáét.

4.§.

/1/ A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben meghatározott

módon valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott

módon kell felhasználni.

/2/ Az egyes juttatásokról és támogatásokról évente elkülönített nyilvántartást

kell vezetni.

- 2 -

5.§.

A jegyző a juttatásokkal kapcsolatban köteles intézkedni, a juttatások

körültekintő felhasználásának biztosításáról, a foglalkozatott köztisztviselők

szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kiséréséről, az egyes

juttatásokra való jogosultság megállapításáról és folyósításáról.

III.

6.§.

Köztisztviselői juttatások, támogatások

/1/ A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális juttatásokat

biztosítja:

a./ Családalapítási támogatások:

- egyösszegű, vissza nem térítendő - gyermekszületési

támogatás

b./ Szociális támogatások:

- rendkívüli /eseti/ pénzbeli szociális segély,

- rendkívüli természetbeni szociális segély

c./ illetményelőleg

d./ Nyelvtanulási támogatás

/2/ A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő egészségügy

juttatásokat biztosítja:

a./ szemüveg készítésének díjához történő - vissza nem térítendő

hozzájárulás

7.§.

A rendelet 6.§-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit az elbírálás

és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző,

minta Hivatal Vezetője az egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja

meg.

8.§.

Temetési segély

/1/ A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának

halála esetén kérelemre temetési segély illeti meg.

/2/ A temetési segély összegét évente a költségvetés előkészítése

során a képviselőtestület határozza meg.

/3/ A temetési segély kifizetését a jegyző engedélyezi.

9.§.

A nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok

/1/ A nyugállományú köztisztviselők részére a rendeletben biztosított

szociális kert körültekintő felhasználása, szociális helyzetük folyamatos

figyelemmel kisérése, az igény jogosultságról szóló döntés előkészítése,

a jegyző és a képviselőtestület szociális tanácsnokának

ális tanácsnokának feladata.

A kérelmekről – a szoc. tanácsnok véleményének figyelembe vételével

a jegyző dönt.

- 3 -

/2/ A jegyző a szociális tanácsnokkal együttműködve köteles figyelemmel

kísérni a nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetlét,

nyilvántartani a tartósan gondozásra szorulókat, folyamatos kapcsolatot

tartani a gondozottakkal.

/3/ A nyugállományú köztisztviselők részére adható szociális támogatások,

juttatások megállapítása, kérelemre, valamin hivatalból /jegyző és

szoc.tanácsnok kezdeményezése/ alapján kerülhet sor.

10.§.

/1/ A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel,

rászorultság alapján, pénzbeli és természetbeni támogatásban részesülhet

a./ eseti szociális segély

b./ temetési segély

c./ kedvezményes étkeztetés.

/2/ Az érintett kötelezhető személyi jövedelmi helyezte igazolására, ha az

adott támogatási formánál a folyósítás feltételek teljesülése megítéléséhez

szükséges.

A jövedelmi állapot igazolásának elmaradása esetén a támogatás nem

folyósítható.

/3/ A kérelmek elbírálásakor, illetve rangsorolásakor elsősorban az

alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- jövedelmi helyzet alapján a jobban rászorult nyugállományú

köztisztviselőt kell előnyben részesíteni,

- a régebben bejelentett igényt kell előnybe részesíteni a később

benyújtottal szemben,

- előnyben kell részesíteni azt a nyugállományú köztisztviselőt, amely

eges kiemelt államigazgatási feladatok során az önkormányzat rendelkezésére

áll /népszámlálás választás stb./.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

11.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2002.janurár 1.

napjátólkell alkalmazni.

Alsóörs, 2001. október 29.

Dr. Bóka István sk. Lehner Mária sk.

polgármester jegyző

 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás