• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs község Önkormányzat tulajdonában levő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó 11/1997.(X.17.) Önk. sz. r e n d e l e t e

Nyomtatás
Alsóörs község Önkormányzat tulajdonában levő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó 11/1997.(X.17.) Önk. sz. r e n d e l e t e

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Alsóörs község közigazgatási területén

valamennyi önkormányzati tulajdonban levő nem lakás céljára szolgáló

helyiségre.

I. Fejezet

A helyiségek bérlete

2.§.

/1/ A piaci lehetőségeket figyelembe véve a helyiségek bérbeadása

elsősorban pályázat útján történik.

/2/ A bérleti szerződések tartalmát a vonatkozó jogszabályok keretei

között szerződő felek határozzák meg.

II. Fejezet

Bérbeadó és bérlő jogait és kötelezettségei

3.§.

/1/ A bérleti szerződés megkötésével kapcsolatos teendőket a

polgármester illetve a jegyző látja el.

/2/ A bérbeadó és a bérlő a helyiség bér mértékében szabadon

állapodnak meg.

/3/ A bérlő a helyiségben átalakítási, vagy korszerűsítési munkákat

csak a bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet.

4.§.

/1/ A bérlő a helyiség bérleti jogát csak a bérbeadó előzetes írásbeli

hozzájárulásával ruházhatja át másra, illetve cserélheti

heti el. A felek között, létrejött megállapodást a bérbeadónak

be kell mutatni.

/2/ Bérbeadó a hozzájárulást akkor adhatja meg, ha

a./ a bérlőnek a bérbeadó fele nincs tartozása,

b./ a volt bérlő vállalja, hogy az alábbi módon számított díjat

a bérbeadó részére megtéríti:

az átadás időpontjában érvényes éves bérleti díj szorozva

hátralevő bérleti évek száma – határozatlan időtartam

esetén 10 – szorozva 0,20-al,

c./ az új bérlő vállalja a bérbeadó által meghatározott bérleti

díj fizetését.

- 2 -

/3/ A 2.bek.b./ pontjában foglaltak tekintetében a képviselőtestület

egyedi döntéssel engedményt adhat.

5.§.

/1/ A bérlő a helyiségbe csak a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával

fogadhat be más személyt. A felek között létrejött

megállapodást a bérbeadónak be kell mutatni.

/2/ A bérbeadó a hozzájárulást akkor adhatja meg, ha

a/ a bérlőnek a bérbeadó fele nincs tartozása,

b./ a bérlő vállalja bérbeadó által meghatározott magasabb

bérleti díj fizetését, amely a bérlő által fizetendő bérleti

díj 130 %-a,

c./ a bérlő vállalja annak biztosítását, hogy a bérleti szerződés

megszűnése esetén a befogadott személy a helyiséget

elhagyja.

6.§.

/1/ A helyiséget a bérlő a bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával

adhatja albérletbe. A felek között létrejött

megállapodást a bérbeadónak be kell mutatni.

/2/ A bérbeadó a hozzájárulást akkor adhatja meg, ha

a./ a bérlőnek a bérbeadó fele nincs tartozása,

b./ a bérlő vállalja a bérbeadó által meghatározott magasabb

bérleti díj fizetését, amely a bérlő által fizetendő bérleti

díj 130 %-a,

c./ az albérleti szerződés időtartama nem haladja meg a 2 évet,

d./ a bérlő vállalja annak biztosítását, hogy az albérlő a

helyiséget az albérleti szerződés, illetve a bérlő szerződésének

bármilyen okból történő megszűnése esetén minden

elhelyezési igény nélkül kiüríti és a bérbeadóval szemben

semmiféle további igényt nem támaszt.

Az albérlő magatartásáért a bérlő felel a bérbeadó felé.

III. Fejezet

Helyiség elidegenítése

7.§.

Az önkormányzat tulajdonában levő helyiségeket az önkormányzat

képviselőtestülete értékesíti.

- 3 -

8.§

A helyiségek a vételár egy összegben történő megfizetése ellenében

idegeníthetők el.

9.§.

Amennyiben a helyiséget az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg

a vételár a helyi forgalmi értékkel azonos.

10.§

Azokra az épületekre, amelyekben a helyiségek elidegenítése után

marad önkormányzati tulajdonú helyiség, az üzemeltetés, fenntartás

és felújítása tekintetében a Ptk. társasházi tulajdonra vonatkozó

szabályait kell alkalmazni.

11.§.

Az elővásárlási joggal nem érintett önkormányzati tulajdonú helyiségek

értékesítése esetén nyilvánosan eladást meg kell hirdetni és

a legkedvezőbb ajánlatot tevő részére kell elidegeníteni.

12.§.

/1/ A törvény alapján a helyiségre biztosított elővásárlási jogát

nem gyakorolhatja a bérlő, ha szerződéskötés időpontjában adó

vagy adók módjára behajtandó köztartozása van.

/2/ Az elővásárlási jogával élni kíván a bérlő köteles az eladó felé

igazolni, hogy az adó vagy adók módjára behajtandó köztartozása

nincs.

IV. Fejezet

Hatálybalépés

13.§.

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Alsóörs, 1997. október 17.

Dr.Bóka István sk. Lehner Mária sk.

polgármester jegyző

 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás