• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II. 19.) sz. rendelete a 11/2010.(VIII.4.) sz. rendelettel egységes szerkezetben az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Nyomtatás
Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 4/2010.  (II. 19.) sz. rendelete a 11/2010.(VIII.4.) sz. rendelettel egységes szerkezetben
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Alsóörs község Önkormányzatának Képviselőtestületet a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban:ÖTV) 91. §./1/ bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban ÁHT) 65. §./1/, valamint a 2009. évi költségvetésről szóló törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselőtestületére, annak bizottságaira, a  Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat fenntartásában működő önállóan   működő költségvetési intézményeire.

/2/ Az AHT 67.§. /3./ bekezdése alapján a Képviselőtestület az alábbi címrendet állapítja meg: - A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
- Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési intézményei külön címet  alkotnak:
a.)    Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet (TEMÜSZ)
b.)    Általános Művelődési Központ Alsóörs (ÁMK)

Az önkormányzat címrendjében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény Címet, az önállóan működő költségvetési intézmények Alcímet alkotnak az intézményhez kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal.

/3/ A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait,  - az ezek ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, a foglalkoztatottak létszámára – továbbá a 2010. évi gazdálkodás főbb szabályait.

/4/ Az Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek a településműködtetéshez szükséges kötelező és önként vállalt feladatok gazdasági hátterének folyamatos biztosítása érdekében takarékos és hatékony gazdálkodást kell folytatniuk.

/5/ A /4/ bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselőtestülete, Pénzügyi  ellenőrző bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések,- valamint az önállóan működő intézmények vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatása révén ellenőrzi.
  
/6/  Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

a.) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételük biztosítását, figyelemmel a takarékos gazdálkodás követelményeire.
b.) A feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel.

c.) Fennálló hosszú távú kötelezettségek 2010. évi törlesztő részleteinek biztosítását, visszafizetését.
d.) Felújításoknál, beruházásoknál a fontossági sorrendet figyelembe kell venni, a már megkötött szerződések vonatkozásában a kötelezettségeket  teljesíteni kell.

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §.

(1) Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei) bevételei egyezően a kiadási főösszeggel a Képviselő-testület 545.369  ezer forintban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Bevételek:                                                                                                  eFt-ban
    A    B    C
    Megnevezés      Eredeti előirányzat    Módosított előirányzat
1    Működési bevételek                     101.392     101.742
2    Kamatbevételek                         300         600
3    Áfa bevételek                            28.983      29.034
4    Helyi adók                         131.100     131.100
5    Átengedett központi adók                    58.270      58.270
6    Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                10.540      10.540
7    Pénzügyi és koncessziós befektetések bevételei       4.000       4.000
8    Normatív áll-i hozzájárulások                  82.573      97.228
9    Rövid lejáratú hitel igénybevétele                46.304      46.304
10    Támogatásértékű bevételek                    29.650      13.589
11    Államházt-on kívülről kapott pénzeszközök               4.016       6.326
12    Pénzforgalom nélküli bevételek           0      46.636
13    Összesen     497.128     545.369

Kiadások:                                    eFt-ban
    A    B    C
    Megnevezés      Eredeti előirányzat    Módosított előirányzat
1    Személyi juttatások     138.819     146.773
2    Munkaadót terhelő járulék      37.219      38.211
3    Dologi jellegű kiadások     206.144     209.287
4    Szociálpolitikai támogatások       8.867      10.939
5    Működési céltartalék      27.750      57.286
6    Felhalmozási kiadások      32.688      37.218
7    Működési célú átadott pénzeszközök       41.486      41.500
8    Hiteltörlesztés (kamat nélkül)       4.155       4.155
9    Összesen     497.128     545.369


(2) Alsóörs Község Önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány összege 46.304 eFt, melyet az Önkormányzat folyószámla hitelkeretéből fedez, ez által biztosítva a bevételek és kiadások egyensúlyát.

(4) A főösszegen belül a költségvetési keretösszegek a Polgármesteri Hivatal és az intézmények esetében külön-külön az alábbiak szerint alakulnak:

                                                                                                                          eFt-ban
    A    B    C
    Megnevezés    Bevétel    Kiadás
1    Polgármesteri Hivatal    424.300    261.518
2    ÁMK    18.239    122.625
3    TEMÜSZ    102.830    161.226
4    Összesen    545.369    545.369

(5) Az intézmények összevont mérlegét a rendelet 2a, 2b, 2c sz. melléklete tartalmazza.

(6)Az intézmények tervezett kiadásaihoz a fedezetet – saját bevételeiken túl – az Önkormányzat biztosítja.
 
(7) 2010. évben az Önkormányzatnál dolgozó köztisztviselők bruttó cafetéria keretét - a Köztisztviselők Jogállásáról szóló törvény alapján – a jegyző a közszolgálati szabályzatban 350.000 Ft/fő/évben állapítja meg, melyre a forrást a Képviselő-testület a költségvetésben jóváhagyja.

(8) A közalkalmazottak részére biztosított étkezési hozzájárulás mértéke – meleg étkezési utalvány formájában - 7.300 forint/fő/hónap.

(9) A kötelező étkezők köre a Napközi Otthonos Óvoda valamennyi dolgozója. Részükre az étkezés természetbeni hozzájárulásnak minősül. Az alkalmazottak részére fizetendő, kötelezően igénybevett étkezési térítési díj 2010. január 1-től bruttó 480 Ft/fő/nap.

(10) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését (intézményenként) a 3.sz. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 4.sz. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat pénzeszköz átadásainak részletezését az 5.sz. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat szociális juttatásainak részletezését a 6.sz. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat a költségvetési létszámkeretét 100 főben állapítja meg, melyből 75 fő az állandó, valamint az idénymunka (strand, kemping) létszámigénye, 19 fő a tervezett közcélú, 6 fő a tervezett közhasznú foglalkoztatott. A közcélú- és közhasznú foglalkoztatás tervezett létszámát a már elfogadott Közfoglalkoztatási terv szintén tartalmazza. A létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 7.sz. melléklet tartalmazza.

A Képviselőtestület az intézmények állandó és idénymunka létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

      a) Polgármesteri Hivatal:       16 fő
      b) TEMÜSZ:                      29 fő                      
      c) ÁMK:                         29 fő  
      d) Védőnői Szolgálat:            1 fő

A tárgyi feltételek megoszlását a 8.sz. melléklet tartalmazza.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

3.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 0 ezer, céltartalékát 57.286 eFt-ban hagyja jóvá. A tartalék felhasználásáról
a Képviselő-testület dönt.

A tartalék terhére hozott döntések alapján a Képviselő-testület negyedévenként, az utolsó negyedévben legkésőbb 2011. február 15-ig, 2010. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.§.

/1/ Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért - az ÖTV szerint - a Képviselőtestület felelős.

/2/ A költségvetési rendelet végrehajtásáért, gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

/3/ Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve (Polgármesteri Hivatal) vezetője felelős a költségvetés végrehajtásáért. Felelőssége nem érinti az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőinek felelősségét, az irányításuk alá tartozó szervezet költségvetési előirányzatainak végrehajtásáért.

/4/ Az önkormányzat és szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.

5.§.

/1/ A Képviselőtestület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a társadalmi szerveket, helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat. Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.

/2/ Alapítvány céljára akkor is nyújtható pénzbeli támogatás, ha a székhelye nem Alsóörs községben van, de a község lakosságának, illetve az önkormányzat érdekeit is szolgálja.

/3/ 100.000,- forint alatti támogatás egy összegben, 100.000,- forint feletti támogatást pedig félévente, egyenlő részletekben utalja ki a Polgármesteri Hivatal.

/4/ A támogatásban részesülő önszerveződő közösségek és sportegyesületek a kapott pénzeszközről a költségvetési évet követő év január 31-ig kötelesek elszámolni. (ÁHT.13/A.§.)


/5/ Az /1/, /2/ bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil önszerveződő közösségek, egyházak támogatásáról a Képviselőtestület az általános tartalék, valamint a plusz bevételek terhére hozhat döntést.

6.§.

/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

/2/ Az önállóan működő költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatások növekedését.

/3/ Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési intézmények vezetői az e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

/4/ Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében az Alapító Okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési  szerv Alapító Okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv Alapító Okirata szerinti tevékenység ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

/5/ A /4/ bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden olyan esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges, ahol a pályázatnak feltétele a saját erő, kivéve ha az intézményvezető a költségvetéséből ki tudja gazdálkodni. A közvetlen pénzbeli támogatás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről az intézmény vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.

/6/ A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a     pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

7.§.

/1/ A Képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között
átcsoportosítást - a /2/ bekezdésben foglaltak kivételével - a Képviselőtestület  engedélyezhet.

/2/ A Képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi kiadások, társadalombiztosítási járulékok, dologi kiadások, átadott pénzeszközök, támogatások, felhalmozási kiadások – a polgármesterre, az önállóan működő intézmények esetén az intézményvezetőkre ruházza. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.

8.§.

Az év közben keletkező központi és egyéb pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a Képviselőtestület dönt, a költségvetési rendelet egységes szerkezetbe történő módosításával. A Képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb 2011. február 15-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.9.§.

Az önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.

10. §.

Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében, melyről a képviselőtestületet tájékoztatja.

11.§.

/1/ Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

/2/ A nettó 2.000 eFt feletti fejlesztési, beruházási munkálatok kiviteli szerződési jóváhagyásáról a Képviselőtestület dönt.

/3/ Az önkormányzati költségvetési szervek beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény megfelelő részeit kell alkalmazni. A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de a nettó 2.000 eFt-ot meghaladó  beszerzések, beruházások illetve felújítások esetén minimum 3 db árajánlatot kell beszerezni.

/4/ Az /1/, /2/ bekezdésben foglalt munkák külső műszaki ellenőrzésre a polgármester javaslata alapján a Képviselőtestület jelölhet ki szakmai szervezetet, vagy személyt.

/5/ A beszerzésekre, beruházásokra és a felújításokra vonatkozó szerződéseket a Polgármester írja alá a Jegyző ellenjegyzésével.

12.§.

/1/  2010. évben az Önkormányzatnál dolgozó köztisztviselők bruttó cafetéria keretét - a Köztisztviselők Jogállásáról szóló törvény alapján – a jegyző a közszolgálati szabályzatban 350.000,- Ft/fő/évben állapítja meg, melyre a forrást a Képviselő-testület a költségvetésben jóváhagyja.

/2/ A közalkalmazottak részére biztosított étkezési hozzájárulás mértéke – meleg étkezési utalvány formájában - 7.300 forint/fő/hónap.

/3/ A kötelező étkezők köre a Napközi Otthonos Óvoda valamennyi dolgozója. Részükre az étkezés természetbeni hozzájárulásnak minősül. Az alkalmazottak részére fizetendő, kötelezően igénybevett étkezési térítési díj 2010. január 1-től  bruttó 480,- Ft/fő/nap.

13.§.

/1/ Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a  költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
14.§.

/1/ A képviselőtestület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési
szervhez (Polgármesteri Hivatalhoz is), ha annak elismert tartozás állománya a /2/ bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

/2/ Amennyiben az intézmény 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves      eredeti előirányzatának 10%-át, és ezen tartozást az Önkormányzat nem tudja egy hónap      alatt rendezni úgy, hogy a tartozásállomány kizárólag 30 napon belüli kifizetetlen      számlaállományt tartalmazzon, az Önkormányzat vezetője köteles a képviselő testületet      tájékoztatni.

/3/ Az önkormányzati biztost - a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján - a Képviselőtestület   döntése alapján a polgármester bízza meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.§.

/l/ A költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

/3/ A költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.13.) számú rendelet,  az azt módosító  7/2009.(V.29.) számú,
12/2009. (IX.11.) számú, a  14/2009.(XI.27.) számú, valamint a   3 /2010. (I.29.) sz számú
rendeletek  hatályukat vesztik.


Alsóörs, 2010. február 19.                                           Hebling Zsolt                                   Báró Béla
                                         polgármester                                       jegyző
 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás