• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Közérdekű adatok2

Nyomtatás

Közérdekű adatok / Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alsóörs Község Önkormányzatának Közérdekű Adatai


2.  TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1 A közfeladatot ellátó szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

      Alsóörs Község Önkormányzatának közfeladatait, hatáskörét és alaptevékenységét
      meghatározzák, a szervekre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi
      eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege.
      Alapvető jogszabályok:
      2011. évi Magyarország Alaptörvénye
      2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
      2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ált. szabályairól
      Alsóörs Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 1/2015.
      Helyi rendeletek egységes szerkezetben

2.2 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
      Önként vállalt feladatok

2.3 Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése,
      illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek meghatározása
    
      Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a ténylegesen
      eljáró szerv neve és hatásköri jegyzéke: hataskorok

      Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ténylegesen
      eljáró szerv illetékességi területe:

      Építési ügyekben ügyfélfogadás:
      Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Városrendezési és Építési Osztálya:
      Tel.: 87/581-245; ügyfélfogadás: Balatonfüred, Szent István tér 1.
      
      Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Balatonalmádi:
      Tel.: 88/430-277 (Balatonalmádi); ügyfélfogadás: Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49.

      Falugazdász - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
      Tel.: 88/560-550; ügyfélfogadás: Veszprém, Mártírok u. 11, Balatonfüred, Közösségi Ház

      Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek,
      igazgatási szolgáltatási díjak összege:
      Főszabály szerint 2021. január 1-jétől az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárások nem esnek eljárási illetékkötelezettség alá.
      Az elsőfokú közigazgatási eljárások illetékmentessé válásával megszűnt az általános, 3.000 forintos illetékfizetési kötelezettség. 
      1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

      Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást
      megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási és nyitvatartási idő
: 
      8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49.; hivatali ügyfélfogadási időben

      Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok

2.4 Költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma,
      a közszolgáltatások igénybevételének rendje

      Alsóörs Község Önkormányzatának 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról
      Alsóörs Község Önkormányzatának 8/2010. (IV. 2.) rendelete: A helyi közutak létesítéséről,
      korszerűsítéséről, karbantartásáról és üzemeltetéséről a 8/2015.(IV.01) rendelettel módosítva   
      Alsóörs Község Önkormányzat környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.25.) sz. rendelete
      a 7/2015. (IV.01) önkormányzati rendelettel módosítva.
      A községképet meghatározó vöröskő támfalak védelméről szóló 2/1992.(IX.24.) rendelet
      A temető használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályozásáról  5/2007 (IV. 27) rendelet 
      9/2013(06.27.) rendelettel módosítva

      Eljáró szervek neve:
      Alsóörs Község Önkormányzata
      Illetékességi terület: Alsóörs község közigazgatási területe
      Hatósági eljárásfajták

      Alsóörs Közös Önkormányzati Hivatal
      Illetékességi terület: Alsóörs, ill. Lovas községek közigazgatási területe
      Hatósági eljárásfajták: önkormányzati hatósági ügyek

      Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet
      Illetékességi terület: Alsóörs Község közigazgatási területe
      Hatósági eljárásfajták: közterület-foglalási ügyek, út-közterületbontás, strand ügyek,
      camping ügyek, közterületek karbantartása, temetőfenntartás, közvilágítás,
      víz és csatorna ügyek, sportcsarnok, sportpálya

2.5 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, ill. nyilvántartások leíró adatai, a
      gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja

      Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. alapján 
      Helyi népességnyilvántartás - a 146/1993./ X.26./ Korm. rendelet alapján
      Nyilvántartás a helyi adózókra vonatkozó adatokról -az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.alapján
      Helyi önkormányzatok gazdasági alapjai -Mo. helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
      Közbeszerzések nyilvántartása -a közbeszerzésekről szóló 2003 évi CXXIX. tv.
      Méh nyilvántartás 1993. évi CXIV. az állattenyésztésről szóló törvény alapján
      Szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytatók nyilvántartása2023
      Egyéb szálláshelyek nyilvántartása2023
      Kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása2023     

2.6 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja
      Kiadvány címe: Halászbokor
      Kiadvány témája: Alsóörs közélete, közérdekű információ szolgáltatás
      Hozzáférés módja: Alsóörs lakossága számára postai úton,  ill. a község honlapjáról letölthető
      Költségtérítés: ingyenes

2.7 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés módja,
      eljárási szabályai

      A testületi szerv ülésének helye:
      Alsóörs Községháza, Tanácsterem
      8226 Alsóörs. Endrődi Sándor u. 49.
      A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
      A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje: a képviselő-testületi ülések nyilvánosak

2.8 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
      Képviselő-testületi döntések, a döntéshozatalok dátumai
      Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei, valamint a szavazások adatai
      Képviselő-testület nyilvános üléseire benyújtott előterjesztések

2.9 Pályázatok -az Önkormányzat által kiírt pályázatok
       „Alsóörsért” Közalapítvány közösségi célú infrastrukturális és környezetvédelmi beruházások 
       Alsóörsi Vállalkozásfejlesztési és Hagyományőrző Közalapítvány idegenforgalom, szőlészet, borászat

2.10 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
        Alsóörs Község Önkormányzatának hirdetményei, közleményei

2.11 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása
        
Alsóörs Község Park fenntartási munkálatai

2.12 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,
        ellenőrzések nyilvános megállapításai

        2023.évi Ellenőrzésiterv

2.13 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
        A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
        Melléklet: Közérdekű adat megismerésére irányuló igénylőlap

2.14 A statisztikai adatgyűjtés eredményei
        Alsóörs Község Önkormányzata 2012. évi statisztikai összegezése 
        Alsóörs Község Önkormányzata 2012. évi egészségügyi ellátás statisztikai összegezése

2.15 A közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás
        2017.évi államigazgatási, hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntések adatai
        2017.évi önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntések adatai
        2017.évi iktatott ügyiratok száma

2.16 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben
        a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
        
KEOP-2009-6.2.0/A/09-2010-0064 számú Élhetőbb környezet biztosítása Alsóörsön

2.17 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,
        hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

        Adatigény teljesítésére vonatkozó általános feltételek

2.18 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
        Az Önkormányzatnak nincs sem különös, sem egyedi közzétételi listája.


1. Szervezeti és személyi adatok 
3. Gazdálkodási adatok

Ugrás a lap tetejére

 

Praktikumtár

Kelet Balatoni Programok

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Széchenyi Terv Plusz

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás