• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009.(V.29.) sz. az önerőből első lakástulajdont szerzők önkormányzati támogatásról szóló rendelete

Nyomtatás

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009.(V.29.) sz. az önerőből első lakástulajdont szerzők önkormányzati támogatásról szóló rendelete.

letöltés

 Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján az önerőből első lakástulajdont szerzők önkormányzati támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet célja

/1/ A helyi önkormányzati támogatás célja, hogy segítse Alsóörs Község területén élő, vagy itt dolgozó és letelepedni kívánó - első saját tulajdonú lakását építéssel vagy vásárlással megvalósító - lakosság pénzügyi problémáinak a megoldását. A rendelet végrehajtásának biztosítására az önkormányzat lakásalapot hoz létre, amelynekforrását az alábbiak képezik:

1. a korábban lakásépítésre adott hitel törlesztéséből származó összeg

2. az önkormányzat a lakásalapot évente a költségvetésben meghatározott összeggel kiegészítheti.

/2/ A lakásalap összegét a képviselő-testület az éves költségvetésben állapítja meg.

/3/ Az önkormányzati támogatás formája:

a./ egyszeri kamatmentes kölcsön (továbbiakban: kölcsön)

b./ egyszeri vissza nem térítendő támogatás

/4/ Résztulajdon szerzéséhez csak akkor nyújtható támogatás, ha a résztulajdon önálló lakást képez.

2.§.

A támogatásban részesülők köre


/1/ E rendelet alapján kérelemre az első lakástulajdon megszerzéséhez önkormányzati támogatásban részesülhetnek:

a) azok a 35 évnél nem idősebb házaspárok vagy élettársi kapcsolatban élők vagy

b) gyermekeit egyedül nevelő 35 év alatti magyar állampolgárok, állandó tartózkodásra

jogosító személyazonosító igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, letelepedési enge-

déllyel rendelkező vagy a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek,

valamint az Európai Gazdasági Térség letelepedési joggal rendelkező munkavállalói

és családtagjai, akik egyébként megfelelnek az e rendeletben meghatározott feltéte-

leknek. Akik helyben maradásuk, vagy letelepedésük érdekében közös tulajdonként

önálló lakástulajdont kívánnak szerezni Alsóörs község közigazgatási területén.


/2/ / Önálló lakásszerzésnek minősül az ajándékozás útján tulajdonba kerülő lakás abban az

esetben is, ha az ajándékozó is a lakásban lakik, és a támogatási kérelem így is megfelel a

4.§. bekezdésében foglaltaknak

3.§.

A támogatás felhasználása

/1/ Az első lakástulajdon megszerzéséhez akkor nyújtható támogatás, ha a kérelmezők

2009. január 1-jét követően

- új vagy használt lakás megvásárlására adás-vételi szerződést kötöttek,

vagy, ha a kérelmezők 2008. május 1-jét követően kiadott és jogerőre emelkedett

építési engedéllyel rendelkeznek és a kérelem benyújtásakor a lakás készültségi foka az

50%-os készültséget meghaladja

- a kérelmezők vagy más természetes vagy jogi személy tulajdonában álló építési telken

a kérelmezők tulajdonába kerülő lakásingatlan építésére,

- más személy tulajdonában lévő lakáshoz történő toldaléképítéssel létesülő önálló lakás

építésére,

- más személy tulajdonában lévő épületen emeletráépítéssel vagy tetőtérbeépítéssel

létesülő önálló lakás építésére,

- nem lakás céljára szolgáló épületből kialakított lakás építésére.


/2/ Házastárs vagy élettárs kérelmezők esetén a támogatás csak akkor állapítható meg,

ha a megvásárlásra vagy megépítésre kerülő lakásingatlan a házastársak vagy élettársak

közös tulajdonába kerül.


/3/ Lakásvásárlás esetén a támogatás csak akkor állapítható meg, ha a megvásárlásra kerülő

lakásingatlan a kérelmező által a lakás megvásárlására felvett munkáltatói kölcsön, lakás-

célú pénzintézeti kölcsön biztosítására bejegyzett jelzálogjog kivételével per-, teher- és

igénymentes.

4. §.

/1/ A támogatás a kérelmező részére csak akkor állapítható meg, ha a megvásárlásra vagy

megépítésre kerülő lakásingatlan a lakásigény mértéke tekintetében megfelel a lakáscélú

állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet 3. §. (2) bekezdésébe

meghatározott felső határnak, továbbá a lakásingatlan alapterülete megfelel e rendelet

1. sz. mellékletében meghatározott felső határoknak.

A méltányolható lakásigény felső határa

- 1- 2 személy esetén legalább egy és legfeljebb 3 lakószoba

- 2 személy és egy gyermek megléte vagy vállalása esetében 3,5 lakószoba

- 2 személy és két gyermek megléte vagy vállalása esetében 4 lakószoba

Minden további személy esetén fél szobával nő a lakásigény felső határa.


/2/ Az /1/ bekezdés alkalmazásában a padlóburkolat jellegétől függetlenül


a) Félszoba: amelynek hasznos alapterülete nem haladja meg a 12 m2-t, de meghaladja a

6 m2-t (12/2001.(I.31.)Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdés a.) pontja)

b) a szoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 m2-t, de – a meglévő, kialakult állapotot

kivéve – legfeljebb 30 m2, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell

számításba venni.

Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és

hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 m2-t, úgy két szobaként kell

figyelembe venni (12/2001.(I.31.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdés utolsó mondata).


/3/ A lakás alapterületének megállapításakor az alábbi helyiségeket lehet figyelembe

venni: előszoba, közlekedő, lakószoba, étkező, konyha, fürdőszoba, WC, kamra.

 
5.§.

/1/ A támogatás a kérelmezők részére csak akkor állapítható meg, ha

- a kérelmező házastársak, élettársak bármelyikének, gyermekeiknek, vagy egyéb

együttköltöző hozzátartozójuknak

- egyedülálló kérelmezőnek, gyermekének, vagy egyéb együttköltöző hozzátartozójának

együttesen legfeljebb olyan lakás fele tulajdoni hányaduk van, amelyet öröklés útján,

haszonélvezettel terhelten szereztek, és a haszonélvező a lakásban lakik, vagy a

tulajdonukban álló lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy

engedélyezte.

6.§.

/1/ Az egyéb feltételek megléte esetén sem állapítható meg a támogatás a kérelmezőnek, ha a

- a kérelmező már részesült első lakás építéséhez, vagy vásárlásához támogatásban,

- a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 3 évben már rendelkezett lakásingatlannal,

és azt elidegenítette, kivéve, ha az elidegenítésből befolyt bevételt igazolhatóan 100 %-

ban az új ingatlan vásárlására fordította, vagy az elidegenítésre házasság felbontása

esetén a házassági vagyonközösség megszüntetése érdekében került sor.

- az a kérelmező egyedülálló szülő, az a házaspár, továbbá élettársi közösség, amelynek

egyik tagja betöltötte a 35. életévét.

- lakásvásárlás esetén, ha az adás-vételi szerződés keltétől a kérelem benyújtásáig, illetve

lakásépítés esetén a használatbavételi engedély kiadásától a kérelem benyújtásáig 1 év

eltelt,

- akik a támogatásra irányuló kérelemben olyan valótlan adatokat közölnek, amely

számukra jogosulatlan előnyt jelent

- akinek a jövedelme alapján egyértelműen megállapítható, hogy lakásgondját a támogatás

nélkül is képes megoldani / az igénylő és a vele közös háztartásban élők egy főre jutó

jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíjminimum hatszorosát.


/2/ A komfort nélküli szükséglakást az /1/ bekezdésben foglalt kizáró oknál nem kell

figyelembe venni.

7.§.

A támogatás formái és mértéke

/1/ Vissza nem térítendő támogatás összegének felső határa:

a) gyermektelen család esetén: 300.000.-Ft.,

b) egy gyermek megléte esetén: 500.000.-Ft.,

c) kettő vagy kettőnél több gyermek esetén: 1.000.000.-Ft.


/2/ Kamatmentes, 5 év alatt visszafizetendő kölcsön felső határa:

a) gyermektelen család esetén: 700.000.-Ft.,

b) egy gyermekes család esetén: 500.000.-Ft.


/3/ A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes összegének felső határa:

1.000.000.-Ft.

/4/ Amennyiben a kölcsön visszafizetés ideje alatt a vissza nem térítendő támogatást befolyá-

soló gyermekek száma növekszik, úgy az alapszerződés módosítása kérhető. Ennek meg

tésére a polgármester külön önkormányzati döntés nélkül jogosult. Az időközben vissza-

fizetett kölcsönt egy összegben a szerződés módosításakor a változásnak megfelelően

rendezni kell.

/5/ A gyermektelen fiatal házaspár egy vagy két születendő gyermek, egygyermekes fiatal

házaspár további egy születendő gyermek vállalása esetén a vissza nem térítendő támo-

gatás növelése érdekében kérheti a 7. § 1.pontja szerinti, kedvezmény megelőlegezését.

/6/ A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő, egyben a megelőlegezés időtartama

egy gyermek esetében 4 év, két gyermek esetében 8 év.

/7/ A támogatás megítélésének feltétele, hogy a kérelmezők büntetőjogi felelőségük tudatá-

ban nyilatkoznak arról, hogy a kérelmezőknek külön- külön vagy együttesen – komfort

nélküli vagy szükséglakást, továbbá örökléssel szerzett tulajdonrészt kivéve – a kérelem

benyújtását megelőző 3 évben lakástulajdona nem volt.


8.§.

/1/ A támogatás folyósításához megállapodás megkötése szükséges.

/2/ A megállapodásban ki kell kötni, hogy a támogatás összegét – annak törvényes kamataival

együtt – vissza kell fizetni abban az esetben, ha a támogatásban részesített:

a) építés esetén a használatbavételi engedély megadását, vásárlás esetén a vételt követő

10 éven belül

- lebontja

- lakásigényének kielégítésétől eltérő célra hasznosítja,

- adásvételi, csere, ajándékozási vagy életjáradéki szerződéssel idegeníti el,

b) a támogatásban részesült a lakást nem lakás céljára használja vagy bérbe adja

c) a támogatott gyermeke az óvodai képzést nem az Alsóörsi Napközi otthonos óvodában,

általános iskolai tanulmányait nem az Alsóörsi Endrődi Sándor Általános Iskolában

folytatja,

d) kölcsön esetén 3 havi törlesztő részlettel már adós vagy nem a szerződésben foglaltak-

nak megfelelően teljesít és ezen tartozását írásbeli felszólítás ellenére 8 napon belül sem

rendezi

e) ha a kérelmező valótlan adatok közlésével, megtévesztés útján jutott a támogatáshoz,

illetve

f) ha lakásépítés esetén az építést a jogerős építési engedély kiadásától számított 6 hóna-

pon belül nem kezdi meg, az építési engedélytől oly mértékben tért el, hogy az épí-

tésrendészeti bírságot von maga után.
Ez utóbbi esetben a megvonásról és a visszafizetésről a Képviselő-testület dönt.

g) gyermekvállalását határidőre nem vagy csak részben teljesíti

h) a támogatási szerződés megkötésétől számított 10 éven belül másik ingatlanban létesít

állandó lakóhelyet


9.§.

Teljesítési idő

/1/ A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott támogatást a megállapodásban rögzített

futamidő szerint a törlesztés megkezdésétől /a támogatás felvételét követő 3. hónap elseje /

számított 5 év alatt / az aláírt megállapodás alapján /, kell visszafizetni az önkormányzat

bankszámlájára.

10.§.

Változás a felek személyében

/1/ Indokolt esetben kérelemre a képviselő-testület hozzájárulása alapján, bármelyik támo-

gatásban részesített elbocsátható a szerződésből.

/2/ Ezen hozzájárulás csak akkor adható meg, ha a szerződésből kilépni kívánó fél a hátralévő

tartozás arányos részét a támogatást nyújtó részére megfizette, a támogatással érintett

lakáson fennálló tulajdoni illetősége /használati joga / teljesen megszünt, és a szerződésben

maradó fél részéről a ráeső tartozás visszafizetése biztosított.

 

11. §.

Eljárási rendelkezések

/1/ A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell;

- a vásárlást igazoló - 12 hónapnál nem régebbi - adásvételi szerződés vagy az építkezést

igazoló építési engedély, illetve az építési telek tulajdonviszonyait igazoló - 30 napnál

nem régebbi - tulajdoni lap másolati példányát ,

- hitelintézeti kölcsön szerződés(-eke)t,

- a kérelmező, az együttköltöző családtagok jövedelméről szóló igazolás(-oka)t,

- a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolati példányát, valamint a 5. §./1/ bekez-

désében foglalt esetben hagyaték átadó végzést.

/2/ A pályázatokat az képviselőkből létrehozott ideiglenes bizottság véleményezi és terjeszti a

testület elé jóváhagyásra. A pályázatokat, félévente egyszer a testület elé kell terjeszteni.

12. §.

Döntés a támogatás juttatásáról

/1/ A támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület dönt, melyről az igénylőt határozatban

értesíti.

/2/ Az adott évben elbírált, de fedezet hiánya miatt kifizetésre nem kerülő támogatást a

következő évben kell folyósítani.

/3/ A támogatás biztosítására a kedvezményezettel az Önkormányzat nevében a polgármester

köt szerződést, amelynek a támogatott személyekre vonatkozó adatokon kívül tartalmaznia

kell:

- a támogatás jogcímét és összegét,

- a támogatás biztosításának és visszafizetésének feltételeit,

- a szerződésszegés jogkövetkezményeit.
   

13. §.

A támogatás folyósításának és visszafizetésének rendje

/1/ A jóváhagyott támogatás kifizetéséről a jegyző 30 napon belül gondoskodik.

/2/ A kapott támogatásból a kölcsönt, öt év alatt, havi részletekben kell visszafizetni. Indokolt

esetben (pl.: huzamosabb betegség, munkanélkülivé válás, stb.) - kérelemre - a

polgármester a részletfizetést legfeljebb összesen 3 havi időtartamra felfüggesztheti.

A törlesztés ideje a felfüggesztés időtartamával kitolódik.

/3/ Ha a támogatott a lakásigényét az önkormányzati támogatással megszerzett ingatlantulaj-

don cseréjével, illetőleg értékesítésével, lakásépítés vagy -vásárlás útján elégíti ki, a

kölcsön azonnali és egyösszegű visszafizetésével kapcsolatos kötelezettsége:

- csere esetében 30 napig,

- vásárlási szándék esetében 30 napig,

- építési szándék esetében 2 évig felfüggesztésre kerül.

Abban az esetben amennyiben az így megszerzett ingatlan is Alsóörs község közigazgatási

területén található és megfelel a rendelet 4.§a-ban foglalt feltételeknek.

/4/ Ha a támogatott a határidőben az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlően igazolja, a

kölcsön azonnali és egyösszegű visszafizetésének kötelezettsége alól mentesíthető, feltéve,

ha az elidegenítésből származó teljes bevételt az új lakás megszerzésére fordította. És az új

ingatlan is megfelel a rendelet 4.§a-ban foglaltaknak. Ebben az esetben a kölcsön az

újonnan megszerzett ingatlanra a polgármester engedélyével átvihető.

Hitelt érdemlőnek kell tekinteni adásvételi vagy csereszerződés alapján történő tulajdon-

jogszerzés esetében az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést tartalmazó hiteles tulajdoni lap

másolatát, építés esetében a használatbavételi engedély bemutatását.

/5/ A támogatással megszerzett ingatlanra a visszafizetendő kamatmentes kölcsön összegének

erejéig, annak biztosításaként a megállapodás lejártáig az ingatlan-nyilvántartásba az

Alsóörs Község Önkormányzata javára jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési

tilalmat kell bejegyezni. A jelzálogjog bejegyeztetéséről és a megállapodás lejártát köve-

tően annak az ingatlan nyilvántartásból való törléséről a kérelmező írásbeli kérelemére és

költségére a jegyző gondoskodik.

/6/ A kölcsön részleteinek fizetése alól felmentésre nincs lehetőség.
 

14. §.

Záró rendelkezések

/1/ A támogatást nyújtó a támogatás kérőtől kérheti mindazokat az adatoknak a szolgáltatását,

amelyek az e rendeletben szabályozott helyi támogatási kérelmek elbírálásához, szerző-

déskötéshez szükségesek, kivéve azokat az adatokat, amelyek az 1992. évi LXIII. tv alap-

ján nem kérhetők az állampolgártól.

/2/ A jelen rendeletben nem részletezett kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a lakáscélú

támogatásokról szóló egyéb jogszabályok az irányadók.

/3/ Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

/4/ Kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a jegyző gondoskodik.


E rendelet a belső piacszolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/12/EK irányelvének figyelembevételével készült, s azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
 
Alsóörs, 2009. május 29.
 

Hebling Zsolt Báró Béla.

polgármester jegyző


  Kihirdetés napja: 2009. május 29.


1.sz. melléklet


1./ Az önkormányzati támogatással megvásárlásra kerülő lakás alapterületének maximuma a beköltözők számának függvényében:


Maximális támogatott alapterület

2

100

3

110

4

120

5

130

6

140


Minden további együttköltöző fő esetén a maximum 10 m2-rel nő.2./ Az önkormányzati támogatással megépítendő lakás alapterületének maximuma a beköltözők számának függvényében:

 

Maximális támogatott alapterület

2

110

3

120

4

130

5

140

6

150


Minden további együttköltöző fő esetén a maximum 10 m2-rel nő.

 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás